Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

VOORLEESBRIEF BIJ GELEGENHEID VAN HET JAAR VAN GEBED
(Advent 2017 - Advent 2018)

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’1. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is2. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen3 en als sluitsteen4. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’5. ‘Blijft in mijn liefde’6.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’7. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden8. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.
Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.
Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam
Rotterdam, 1 december 2017

1 Joh. 15, 5

2 1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5

3 1 Petr. 2, 4-5

4 Ef. 2, 19-21

5 Joh. 15, 12

6 Joh. 15, 19b

7 Joh. 15, 5

8 Lc. 18, 1

Gespreksvragen bij de voorleesbrief:
Hoe heeft u leren bidden?
Heeft u het van anderen geleerd of zelf in uw leven ontdekt?
Zijn in uw leven bidden en werken in evenwicht?
Hoe is bidden voor u een bron van naastenliefde en diaconaal handelen?
Stelling: bidden is de ademhaling van de ziel

 

Het ontstaan van Jaar van Gebed

Het idee van een diocesaan themajaar rond gebed ontstond na de chrismamis in april van dit jaar. De bisschop preekte toen dat de Kerk als een netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van liefde, niet zonder gebed kan. Omdat het anders een netwerk wordt los van Christus, een paraplu zonder handvat. Na afloop spraken veel mensen de bisschop hierover aan. Ze onderstreepten de grote waarde die ze hechten aan bidden en tegelijkertijd ook de moeite die je kunt hebben om in het dagelijks leven tijd en ruimte te maken voor het gebed. Zo ontstond en groeide het idee van een diocesaan themajaar rond gebed, mede ook in gesprek met priesters in het bisdom en verschillende gremia.

De komende tijd worden de activiteiten die vanwege het Jaar van Gebed worden gehouden toegevoegd aan de agenda op de bisdomwebsite. Abonnees van de digitale nieuwsbrief van het bisdom ontvangen elke twee weken het laatste nieuws van de site met daarin ook een verkorte agenda waarin aandacht zal zijn voor het Jaar van Gebed.

Gespreksvragen bij de voorleesbrief

De gespreksvragen bij de voorleesbrief zijn:

 • Hoe heeft u leren bidden? Heeft u het van anderen geleerd, of zelf in uw leven ontdekt?
 • Zijn in uw leven bidden en werken in evenwicht?
 • Hoe is bidden voor u een bron van naastenliefde en diaconaal handelen?
 • Stelling: bidden is de ademhaling van de ziel.

Activiteiten in de Lambertuskerk ic Jaar van Gebed

Veel diaconieprojecten in de Lambertuskerk zijn al gekoppeld aan gebed. Iets doen met je handen én met je hart! Hieronder een opsomming van de projecten waarin gebeden wordt:

 • Adventsproject kinderen geven aan ouderen en bidden voor hen: lees hier verder....
 • Adventsproject kinderen versieren kerstkaarten voor zieke kinderen en bidden voor hen: lees hier verder...
 • Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen, kinderen vullen dozen voor minder bedeelde kinderen en bidden voor hen: lees hier verder...
 • Meimaand-Mariamaand: meiproject met kinderen waarbij het rozenkransgebed centraal staat. Kinderen maken 'tientjes-handjes' en bidden na de 10-uur mis hiermee tientje van de rozenkrans, lees hier verder...
 • Biddende Moeders, wekelijks op dinsdagochtend na de 09:00 uur mis in de Lambertuskerk
 • Iedere woensdag om 19.30 uur in de 40-Dagentijd: kruisweg bidden in de kerk
 • Pinksternoveen: tussen Hemelvaartsdag (10 mei) en Pinksteren (20 mei) na de ochtendmis om 09.00 uur dagelijks noveengebed in voorbereiding op Pinksteren
 • Iedere derde zaterdag in de maand om 16:00 - 16:30 uur: Aanbidding en Vespers, lees hier verder...
 • In mei en oktober iedere woensdagavond om 19:30 uur rozenkrans bidden, lees hier verder...
 • In mei en oktober: op zondag na de 10 uur Tientje van de Rozenkrans bidden met de kinderen en alle kerkgangers.
 • Voorbidders bij de rk-alphacursus, lees hier verder...

Download hier de Jaar van Gebed folder van de Lambertuskerk met onder andere de voorleesbrief van bisschop Van den Hende....

Geloofsavonden najaar 2018: Bidden in de Bijbel

Lees op de webpagina van de Geloofsavonden meer hierover en hoe u zich kunt aanmelden...Volg deze link...

Vijf Vingers Gebed van paus Franciscus

Voor de kinderen die meedoen aan het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen is er een bidkaart ontworpen voor kinderen met het zogenaamde Vijf Vingers Gebed van paus Franciscus.

Lees hier verder of klik op onderstaande afbeelding van het handje...