Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsverdieping buiten de Lambertus:

Theresia van Avila-parochie te Dordrecht

Elk jaar biedt de Theresia van Avila-parochie geïnteresseerden een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. Zij hebben externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Aanmelden is niet nodig.

 

Tijd en locatie:

20.00 uur in de kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof


 

Dinsdag 23 januari 2018:

Prof. Dr. Thomas Quartier OSB: Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld (i.s.m. Karmelkring Elia)

Thomas Quartier is benedictijner monnik van de St. Willibrord-Abdij te Doetinchem en is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar verricht hij onderzoek naar rituele en liturgische handelingen in kloosters en daarbuiten. Onlangs verscheen van zijn hand het boek “Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld”. Hierin verbindt hij de velden van de liturgie en de spiritualiteit van de benedictijnse traditie met concrete leefsituaties van de moderne mens van nu. Wat kunnen wij leren van de rijke geestelijke traditie van de benedictijnen en hoe kunnen wij dat toepassen in de tijd en plaats waar wij nu leven en werken? Niemand beter dan Thomas Quartier om die vraag te beantwoorden.

 

Dinsdag 27 februari 2018:

Drs. Charles Duynstee: de kruiswegstaties van Aad de Haas te Wahlwiller

Aad de Haas (1920-1972) was een Rotterdamse kunstschilder, wiens werk door de nazi’s als “Entartet” werd bestempeld. Als gevolg daarvan heeft hij enige tijd gevangen gezeten. Na zijn vrijlating in 1944 dook hij, samen met zijn vrouw, onder in Zuid-Limburg, dat kort daarna werd bevrijd. In Zuid-Limburg raakte hij bevriend met pater Gerard Mathot, die zelf een beeldend kunstenaar was. Deze pater gaf hem de opdracht om voor het pittoreske kerkje te Wahlwiller (gelegen tussen Vaals en Margraten) de kruiswegstaties te schilderen. Deze kruiswegstaties bleken zeer omstreden! Op last van Rome moesten deze staties uit de kerk worden verwijderd. Het is te danken aan wijlen bisschop Jo Gijsen dat Aad de Haas in 1981 postuum werd gerehabiliteerd en dat zijn kruiswegstaties in het kerkje van Wahlwiller werden teruggehangen, waar ze nu nog steeds te bewonderen zijn. Pastoor Charles Duynstee van Schiedam is een kenner van het werk van De Haas. Hij neemt ons mee in de bijzondere verbeelding van deze kunstenaar en toont ons hoe De Haas op een wel zeer bijzondere visuele wijze uitdrukking gaf aan de lijdensweg van onze Heer.

 

Dinsdag 20 maart 2018:

Dr. Ruud Gouw: predestinatie bij Paulus

In 2018 wordt herdacht dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht werd geopend. Deze kerkvergadering werd op last van de Staten-Generaal samengeroepen om een einde te maken aan de controverse tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, een controverse die ook voor maatschappelijke onrust zorgde. Eén en ander had te maken met de predestinatieleer, die zegt dat God reeds bij voorbaat heeft besloten wie voor het eeuwig heil is bestemd en wie niet. Hierbij beroept men zich op (brieven van) de apostel Paulus. Pastoor Ruud Gouw is exegeet en Paulus-kenner. Aan hem leggen wij de vraag voor welke ideeën Paulus heeft over predestinatie en in hoeverre wij daaraan conclusies kunnen verbinden wat betreft onze voorbestemming.

 

Dinsdag 24 april 2018:

Rob Winkelhuis: het sacrament van boete en verzoening

Dit sacrament kennen wij ook als de biecht. Vele ouderen onder ons leven in de veronderstelling dat de biecht na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) is afgeschaft. Niets is minder waar! Het sacrament van boete en verzoening mag zich zelfs verheugen op een toenemende belangstelling. Vooral jongeren weten de weg naar de biechtstoel te vinden. Wat verstaan wij onder de biecht en wat houdt het in als de priester je de absolutie verleent? Pastor Rob Winkelhuis neemt ons mee langs de diverse facetten van dit sacrament en toont ons de geestelijke rijkdom ervan.

 

Dinsdag 22 mei 2018:

Dr. Ad van der Helm: God is verhuisd, over nieuwe geloofsgemeenschappen (i.s.m. Karmelkring Elia)

Pastoor Ad van der Helm uit Den Haag is kerkjurist en als docent kerkrecht verbonden aan de KU Leuven. Hij denkt veel na over kerkgemeenschappen en parochies en hoe deze zich kunnen aanpassen aan het sterk veranderde kerkelijke en maatschappelijke landschap. Samen met Petra Stassen schreef hij het boek “God is verhuisd; naar nieuwe gelovige gemeenschappen”. In dit boek laten beide auteurs zien waar het geloof in Nederland groeit en hoe personen als Herman Finkers en paus Franciscus worden gezien als “tekenen van deze nieuwe tijd”. Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor kerken en parochies die zoeken naar vernieuwing. Pastoor Van der Helm maakt ons op deze avond deelgenoot van zijn ideeën en visies.